ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ม.ค.62 ถึงวันที่ 29 ม.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
     

       เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเสริมสร้างค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ปลูกจิตสำนึก และปลูกฝังค่านิยมสุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความสุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม