ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน
เริ่มแสดง :: 20 เม.ย.64 ถึงวันที่ 22 เม.ย.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)