ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสาตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานประจำปีฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนดำเนินงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม
 
แผนดำเนินงาน กลับหน้าหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    - แผนดำเนินงานประจำปี
    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    - แผนดำเนินงานประจำปี
    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     - แผนดำเนินงานประจำปี
     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
     - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี