ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสาตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานประจำปีฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนดำเนินงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม
 
ผลการประเมินความพึงพอใจ กลับหน้าหลัก

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

     ความพึงพอใจของผู้รับบริการให้คำปรึกษา

          - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

          - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562