ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสาตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานประจำปีฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนดำเนินงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กลับหน้าหลัก

โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     - โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ

     - รายงานสรุปโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     - โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

     - รายงานสรุปโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน