หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วย
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้บริหารและบุคลากร
เว็บไซต์เก่า
ติดต่อ/แผนที่
ITA ปี 2562
ITA ปี 2563
ITA ปี 2564
ITA ปี 2565
ITA ปี 2566
 
ประวัติ กลับหน้าหลัก

          การตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมภายใน และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการปรับปรุง ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505 ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 ระเบียบดังกล่าวให้ส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในการแต่งตั้งลักษณะนี้ไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

          คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 ให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะและขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการการควบคุมวิธีปฏิบัติรวมถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในคณะรัฐมนตรี มอบให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น การอบรม การออกระเบียบการตรวจสอบภายในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
     
    มหาวิทยาลัยทักษิณมีจุดเริ่มต้นจากการขยายงานทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาออกสู่ส่วนภูมิภาคของวิทยาลัยวิชาการศึกษา จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลาขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511 ต่อมาจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2517 ณ จุดนี้ วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลาโดยงานด้านการตรวจสอบภายในจะอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรประสานมิตร และเพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานทุกส่วนเป็นไปด้วยความคล่องตัวมากขึ้นจึงได้มีการจัดทำแผน การยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศมีชื่อว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นนิติบุคคลมีฐานะเทียบเท่ากรมจึงได้เริ่มมีผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเป็นต้นมา

          ต่อมาสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2548 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุง โครงสร้างการบริหารงานและการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 ให้แบ่งส่วนราชการโดยกำหนดงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นหน่วยงานอิสระ ต่อมาในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ให้เปลี่ยนชื่อหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นงานตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย