หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วย
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้บริหารและบุคลากร
เว็บไซต์เก่า
ติดต่อ/แผนที่
ITA ปี 2562
ITA ปี 2563
ITA ปี 2564
ITA ปี 2565
ITA ปี 2566
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม กลับหน้าหลัก

ปรัชญา

        เที่ยงธรรม   รอบคอบ   รอบรู้   งานตรวจสอบภายใน 
 
วิสัยทัศน์

          เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

          งานตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้และเพื่อให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจ ดังนี้  

          1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
          2. ให้บริการคำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยรับตรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน ขององค์กร
          3. พัฒนาบุคลากรงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอภายใน
          4. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 
คารวะ   ปัญญา   สามัคคี   มุ่งผลลัพธ์ที่ดี   มีความคุ้มค่า   นำพาสังคม