หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วย
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้บริหารและบุคลากร
เว็บไซต์เก่า
ติดต่อ/แผนที่
ITA ปี 2562
ITA ปี 2563
ITA ปี 2564
ITA ปี 2565
ITA ปี 2566
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ กลับหน้าหลัก

          การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

1. งานด้านการตรวจสอบ

     ขอบเขตงาน
          เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งกำหนดขอบเขตงานให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ การวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง

     ความรับผิดชอบ
          ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะคำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้ ดังนี้

          1. ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง

          2. การพิจารณาลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดำเนินการให้พัิจารณาจากความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้
               2.1 การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี
               2.2 การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานและข้อกำหนดทางกฎหมายทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย
               2.4 การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน
               2.5 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

          3. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ ข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          4. ประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

          5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในด้านวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ

          6. ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เพื่อรับนโยบายและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน

2. งานบริการให้ความเชื่อมั่น

          บริการให้ความเชื่อมั่นเป็นการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อนำมาประเมินผลอย่างเป็นอิสระ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลขององค์กร เช่น การให้ความเชื่อมั่นทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่าง ๆ

3. งานบริการให้คำปรึกษา

          บริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) เป็นกิจกรรมการให้คำปรึกษา แนะนำและบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้รับบริการโดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กร

4. งานประกันคุณภาพ

         1. ดำเนินการให้มีการพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของงานตรวจสอบภายใน และปฏิบัติตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 
2. ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีของงานตรวจสอบ- ภายใน
3. ประสานงานเตรียมรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก

5. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

          ภารกิจงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตหน้าที่ด้านติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ภารกิจรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ภารกิจรายงาน ประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ

6. งานบริหารจัดการ

          งานบริหารจัดการของงานตรวจสอบภายใน มีขอบเขตหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนางานตรวจสอบภายใน ภารกิจด้านการจัดการความรู้ภารกิจด้านบริหารงบประมาณ ภารกิจด้านการเงินและบัญชี ภารกิจด้านพัสดุภารกิจด้านบริหารงานบุคคลภารกิจด้านบริหารความเสี่ยงงานตรวจสอบภายใน ภารกิจด้านรายงานการควบคุมภายในงานตรวจสอบภายใน ภารกิจด้านธุรการและสารบรรณ และภารกิจด้านประชาสัมพันธ์