ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ กลับหน้าหลัก