074-317600 ต่อ 7777

ITA 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่
ดาวน์โหลด
01โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน
http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=3&mid=373
02ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด
http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=223
03อำนาจหน้าที่
ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=371
04แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
http://audit.tsu.ac.th/UserFiles/1625039775_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%992563%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%872566.pdf
05ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย

1) ที่อยู่

2) หมายเลขโทรศัพท์

3) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

4) ที่อยู่ฝ่ายตรวจสอบภายใน

5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน

http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=6&mid=344
06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=380

ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่
ดาวน์โหลด
07ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
http://audit.tsu.ac.th/

การปฎิสัมพันธ์

ลำดับ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่
ดาวน์โหลด
08Q&A
ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://audit.tsu.ac.th/page_topic_webboardu.php?cat_id=23
09Social Network
ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.facebook.com/InternalAuditTsu

แผนดำเนินงาน

ลำดับ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่
ดาวน์โหลด
010แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564
http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=406
011

รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564
http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=406
012รายงานผลดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=406

การปฏิบัติงาน


ลำดับ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่
ดาวน์โหลด
013คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด
http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=402

การให้บริการ


ลำดับ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่
ดาวน์โหลด
014คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
http://audit.tsu.ac.th/UserFiles/1561451523_160%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf
015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564
http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=415
016รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูลสรุปการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2564

     - บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ

http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=415
017E-Service
ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถของรับบริการตามอำนาจหน้าที่หนือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://audit.tsu.ac.th/request.php

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ลำดับ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่
ดาวน์โหลด
018แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564
http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=403
019รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564
http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=403
020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=403

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ลำดับ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่
ดาวน์โหลด
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันในการให้ความสำคัญกับการปรับปุรงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใสทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564
http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=740&aNum=20210330065834
037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564

http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=763&aNum=20210503150930

http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=740&aNum=20210330065834

http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=746&aNum=20210502104838

http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=751&aNum=20210503085129

http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=747&aNum=20210502141117

http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=754&aNum=20210503091000

http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=763&aNum=20210503150930
http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=763&aNum=20210503150930http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=740&aNum=20210330065834
http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=746&aNum=20210502104838
http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=751&aNum=20210503085129
http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=747&aNum=20210502141117
http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=754&aNum=20210503091000
038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564

http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=763&aNum=20210503150930

http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=740&aNum=20210330065834

http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=746&aNum=20210502104838

http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=751&aNum=20210503085129

http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=747&aNum=20210502141117

http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=754&aNum=20210503091000

039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่าง เช่น โครงการกิจกรรมงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

http://audit.tsu.ac.th/UserFiles/1625048579_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3.pdf
040รายงานการกำกับติดตามการป้องกันทุจริต
ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปัองกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564
http://audit.tsu.ac.th/UserFiles/1625048112_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563

- ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น

- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง เช่น การกำหนด 

ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

https://www.tsu.ac.th/ita/ebitdetial.php?seidc=2087&seid=480&ids=808&idm=1&mid=414&ids_city=759
043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน/หน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

https://www.tsu.ac.th/ita/ebitdetial.php?seidc=2103&seid=481&ids=808&idm=1&mid=414&ids_city=759

 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล