074-317600 ต่อ 7777

คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ