074-317600 ต่อ 7777

โครงการเรียนรู้ TSU ITA เพื่อการบริหารงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับสำนักงานมหาวิทยาลัยจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 18427  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตสงขลา  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง ขอเชิญผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ ITA  ที่ห้องประชุม) ผู้สนใจทั่วไปรับฟังผ่านระบบ Cisco webex)เอกสารแนบ