ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ก.ย.58 ถึงวันที่ 2 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตอนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
 
     
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงานด้านตรวจสอบภายในและการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน