ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน
เริ่มแสดง :: 2 ต.ค.61 ถึงวันที่ 2 ต.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2561)