ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน
เริ่มแสดง :: 2 ต.ค.61 ถึงวันที่ 2 ต.ค.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)