ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน
เริ่มแสดง :: 18 มี.ค.62 ถึงวันที่ 18 มี.ค.73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)