ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน
เริ่มแสดง :: 26 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 2 ก.ค.73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)