หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน
เริ่มแสดง :: 5 พ.ย.62 ถึงวันที่ 5 พ.ย.72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)