หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน
เริ่มแสดง :: 15 ม.ค.63 ถึงวันที่ 20 ก.พ.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)