ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน
เริ่มแสดง :: 12 พ.ค.63 ถึงวันที่ 13 พ.ค.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563)