ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 พ.ค.63 ถึงวันที่ 27 พ.ค.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกันจัดโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิด ”โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ” เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกอย่างทั่วถึงในประเด็นที่สำคัญๆ และเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย ร่วมกันเสริมสร้างค่านิยม สุจริตและการต่อต้านการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี / รองคณบดี ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการวิทยาลัย / สถาบัน / สำนัก / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน / ประธานสาขา บุคลากร ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์จำนวน 502 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมีชัย โอ้น เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex หัวข้อ “ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน"  "ผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยร้ายทำลายองค์กรและการตรวจสอบทรัพย์สิน” และ “วินัยและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและการบริหารงบประมาณ” นับเป็นการอบรมออนไลน์ครั้งแรกที่มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมากกว่า 500 คน