ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ก.พ.64 ถึงวันที่ 30 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมปลุกและปลูกจิตสำนึก
 
     

          ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกันจัดโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิด ”โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ” เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกอย่างทั่วถึงในประเด็นที่สำคัญๆ และเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย ร่วมกันเสริมสร้างค่านิยม สุจริตและการต่อต้านการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี / รองคณบดี ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการวิทยาลัย / สถาบัน / สำนัก / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน / ประธานสาขา บุคลากร ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์จำนวน 624 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สนง ป.ป.ช เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex