ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน
เริ่มแสดง :: 20 เม.ย.64 ถึงวันที่ 30 เม.ย.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)