ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.64 ถึงวันที่ 3 พ.ค.73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)