ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 ต.ค.63 ถึงวันที่ 3 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
 
     

เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พัฒนานักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด มีผู้เข้าร่วมทั้งบุคลากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง บรรยายและจัดกิจกรรมโดยวิทยากร คือ อาจารย์ปรีดา ตันติเวสส และอาจารย์สมนึก ซันประสิทธิ์