ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 พ.ย.63 ถึงวันที่ 3 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารรุ่นที่ 1
 
     

เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 นางสาวบุศริน จันทะแจ่มและนางสาวปานกมล อินทรกนิฏฐ์ ได้เข้าร่วมโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารรุ่นที่ 1 ณ โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท จังหวัดกระบี่ เริ่มอบรมมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 จำนวน 60 ชั่วโมง โดย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานบริหารหลักสูตรฯ เพื่อเตรียมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติรองรับงานบริหารในอนาคต