ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 พ.ย.63 ถึงวันที่ 3 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน
 
     

ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2563 บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน นางสาวปานกมล อินทรกนิฎฐ์และนางสาวกรรณิกา เนาว์สุวรรณ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้ชื่อกิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน" ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม