หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน
เริ่มแสดง :: 26 ม.ค.65 ถึงวันที่ 31 ม.ค.73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)