TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
Happy soul
Happy body
รับฟังผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐและรับนโยบายท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
Happy society and Happy Family
วิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมชี้แจงข้อตรวจพบจากการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมส่งท้าายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
อบรม-สัมมนา
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการให้คำปรึกษา
ร่วมงานสืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็กเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
วิทยากรคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
วิทยากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน
วิทยากรโครงการควบคุมภายในองค์กร
เข้าร่วมโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารรุ่นที่ 1
ร่วมโครงการ Tsu Get Together สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร กิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้องสองวิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและเซ่นไหว้ปู่เลียบ ประจำปี 2564


หน้าที่ :