074-317600 ต่อ 7777

ข้อมูลติอต่อ/แผนที่


โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 7777 โทรสาร : 074-317676
e-mail www.iaudit@tsu.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :  หน่วยตรวจสอบภายใน   7774 (ปานกมล  อินทรกนิฎฐ์ พี่ปอ)  7775 (ผกามาศ  ครุธามาศ พี่ปลา)  7776 (ชฎาพร  บุญจะรัชชะ พี่จิ๋ม)  7777 (กรรณิกา  เนาว์สุวรรณ น้องปู)  7778 (บุศริน  จันทะแจ่ม พี่จัน)  7779 (นวันวัจน์  เนาว์สุวรรณ น้องตาว)