074-317600 ต่อ 7777

ITA ปี 2566

ลำดับ O1 / โครงสร้างหน่วยงาน ลำดับ O2 / ข้อมูลผู้บริหาร ลำดับ O3 / อำนาจหน้าที่ ลำดับ O4 / แผนพัฒนาหน่วยงาน ลำดับ O5 / ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ลำดับ O6 /กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลำดับ O7 / ข่าวประชาสัมพันธ์ ลำดับ O8 / Q&A ลำดับ O9 / Social Network ลำดับ O10 / นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลำดับ O11 / แผนดำเนินงานประจำปีและการใช้งบประมาณประจำปี ลำดับ O12 / รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ลำดับ O13 / รายงานผลดำเนินงานประจำปี ลำดับ O14 / คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลำดับ O15 / คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ลำดับ O16 / ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ลำดับ O17 / รายงานผลการสำราจความพึงพอใจการให้บริการ ลำดับ O18 / E-Service ลำดับ O30 / การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ลำดับ O31 / ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ลำดับ O32 / การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ลำดับ O33 / รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ลำดับ O41 / การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลำดับ 042 / มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ลำดับ 043 / การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน