074-317600 ต่อ 7777

แบบประเมินพึงพอใจของบุคลากรต่อการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กรจากการสื่อสารของผู้นำระดับสูง

แบบประเมินพึงพอใจของบุคลากรต่อการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กรจากการสื่อสารของผู้นำระดับสูง