074-317600 ต่อ 7777

10/04/2023 ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย 66

    

    

ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย 66

หน่วยตรวจสอบภายในร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

โดยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีที่เก่าแก่ ดีงาม ทรงคุณค่า

และคงความเป็นไทยให้สืบไป สามารถสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 50 ปีมหาวิทยาลัยทักษิณ

นำทีมโดยนางสาวผกามาศ ครุธามาศ นักตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

โดยได้มีการมอบพวงมาลัยแก่ผู้สูงอายุ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มอบของที่ระลึกและละเล่นวันสงกรานต์