074-317600 ต่อ 7777

โครงการเรียนรู้ TSU ITA เพื่อการบริหารงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการเรียนรู้ TSU ITA เพื่อการบริหารงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเชิญนายอภิรักษ์  แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงาน ป.ป.ช. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy  ให้กับผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 300 คน เพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน ITA และเพื่อสร้างความตระหนักและวัฒนธรรมองค์กรให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ถึงความไม่ถูกต้องของการรับประโยชน์แอบแฝงต่าง ๆ และไม่นิ่งเฉย ไม่ทนต่อกลไกความผันแปรไปสู่การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน  รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมินดี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และเพื่อตอบสนองตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติโดยขับเคลื่อนผ่านแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีเป้าหมายการประเมินระดับ A  จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 18429 ชั้น 4  อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  และห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง  พร้อมทั้งถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meetings