074-317600 ต่อ 7777
โครงการเรียนรู้ TSU ITA เพื่อการบริหารงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29/08/2566 | ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาดูงาน
19/07/2566 | หน่วยตรวจสอบภายในร่วมงาน TSU-On the Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต ปีที่ 2
19/07/2566 | หน่วยตรวจสอบภายในร่วมพิธีลงนามรับรองการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566
01/06/2566 | ประเพณีทำบุญบวงสรวงพระภูมิเจ้าทีและเซ่นไหว้ปู่เลียบ
19/05/2566 | ม.บูรพา ศึกษาดูงาน
24/04/2566 | HAPPY SOCIETY & HEART
24/04/2566 | HAPPY RELAX & FAMILY
18/04/2566 | TSU GET TOGETHER
10/04/2023 ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย 66
20-22/03/2023 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
13/03/2023 Happy Soul : กิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายในทำบุญเพื่อจิตวิญญาณที่ดี
25/01/2023 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมงาน ม.ทักษิณ รีแบรนด์ใหม่ เตรียมพร้อมเคลื่อนเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
04/01/2023 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
27/12/2022 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมงานจากพื้นที่ปลอดภัย สู่พื้นที่การเติบโตอย่างสร้างสรรค์ และการสานพลังสร้างยุทธศาสตร์และหมุดหมาย มหาวิทยาลัยทักษิณ
17/12/2022 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมงานกิจกรรมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 2565 พลิกโฉมมหาวิทยาลัยทักษิณ พลิกโฉมอุดมศึกษาสู่หมุดหมายและการเปลี่ยนแปลง
9/12/2022 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมงานรวมพลังเดินหน้าต้านโกงทุกรูปแบบ ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
18/11/2022 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมงานม.ทักษิณ จัดอบรมบุคลากร มุ่งยกระดับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
13/07/2021 Happy soul
13/06/2022Happy body
07/06/2022 รับฟังผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐและรับนโยบายท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
20/05/2022 โครงการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
16/06/2022 Happy society and Happy Family
11/04/2022วิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
19/03/2022โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23/02/2022 ประชุมชี้แจงข้อตรวจพบจากการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
24/12/2022กิจกรรมส่งท้าายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
15/06/2021อบรม-สัมมนา
26/09/2021โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
27/05/2021โครงการให้คำปรึกษา
09/04/2021 ร่วมงานสืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็กเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
29/01/2021 วิทยากรคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา